วิ ท ย า ลั ย อ า ชี ว ศึ ก ษ า ธ น บุ รี :: Thonburi Vocational College
182 ถนนพาณิชยการธนบุรี แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600 โทร. 02-4123411

This is the bottom slider area. You can edit this text and also insert any element here. This is a good place if you want to put an opt-in form or a scarcity countdown.