Menu Close

กำหนดการเข้าค่ายพักแรม เดินทางไกล และพิธีประจำกองประดับแถบ 3 สี ของลูกเสือเนตรนารีครั้งที่ 34 ประจำปี 2561

แจ้งกำหนดการเข้าค่ายพักแรม เดินทางไกล และพิธีประจำกองประดับแถบแถบ 3 สี ของลูกเสือเนตรนารีวิสามัญ ครั้งที่ 34

ระหว่างวันที่ 21-23 กันยายน 2561 ค่ายบุรฉัตร อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี