Menu Close

งานบริหารงานทั่วไป

หน้าที่รับผิดชอบ

บุคลากร

นางอารี โพธิ์รี

หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

นางสาวมลิวัลย์ มันวินา

เจ้าหน้าที่สนับสนุน

นางสาวกาญจนา พยุงพันธ์

เจ้าหน้าที่สนับสนุน

นางสาวสุดารัตน์ ไหลสุข

เจ้าหน้าที่สนับสนุน