Menu Close

ประกาศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติการคณะศิลปกรรม (อาคาร ๖ และอาคาร ๗) วิทยาลัยอาชีวศึกษา ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(ครั้งที่ ๒)