Menu Close

(ฉบับร่าง) ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565 (ปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติการคณะศิลปกรรม (อาคาร ๖ และอาคาร ๗) วิทยาลัยอาชีวศึกษา) (ครั้งที่ 2)