ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที 1 ประจำปีการศึกษา 2563

วัน ศุกร์ ที่ 27 มีนาคม 2563, เวลา 19:08 น. 1368 ครั้ง นายวีระโชติ