Menu Close

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

หน้าที่รับผิดชอบ

บุคลากร

นางสาวจันทร์จุฬา อินทวงค์

หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

นายศรายุธ แซ่ตั้ง

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

ว่าที่ร้อยตรีวงศ์วรรธนกร คงชนะ

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นายวีระโชติ อินทรศร

เจ้าหน้าที่สนับสนุน