Menu Close

วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรีขอเเสดงความยินดีกับ นางสาวนภสร จุลกาญจน์ นักเรียนชั้น ปวช.2 สาขาวิชาการถ่ายภาพและมัลติมีเดีย ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดภาพถ่ายหัวข้อ : Human Rights for all สิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องของทุกคน

วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรีขอเเสดงความยินดีกับ นางสาวนภสร จุลกาญจน์
นักเรียนชั้น ปวช.2 สาขาวิชาการถ่ายภาพและมัลติมีเดีย ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดภาพถ่ายหัวข้อ : Human Rights for all สิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องของทุกคน รวมถึงผลงานของ นางสาวสุดา ใจบุญ และนางสาวสุจิตรา จินวงศ์
นักเรียนชั้น ปวช.2 สาขาวิชาการถ่ายภาพฯ ที่ได้รับการจัดแสดงร่วมในนิทรรศการภาพถ่ายฯ ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 1-13 มีนาคมนี้ รางวัลชมเชย 1. ชื่อ-นามสกุล : นางสาว นภสร จุลกาญจน์ ชื่อผลงาน : การศึกษาไทย คำอธิบาย : การศึกษาไทยที่ดีกรอบนักเรียนให้คิดให้อ่าน เท่าที่คนที่เรียกตัวเองว่าผู้ใหญ่ บอกเท่านั้น ห้ามเกินกรอบห้ามนอกกรอบเป็นเพราะไม่ดี หรือแค่รับความเป็นจริงไม่ได้ การตีกรอบการคำว่า คุณธรรมที่ผู้ใหญ่ต่างบังคับเละยัดเยียดให้กับนักเรียนจนลืมเรื่องเสรีภาพทางความคิดของนักเรียน