Menu Close

กระทรวงศึกษาธิการประกาศให้ วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรีได้รับรางวัล “นักเรียนและนักศึกษารางวัลพระราชทาน” ประจำปีการศึกษา2564

ได้แก่ นักเรียนรางวัลพระราชทาน นางสาวจันทิมานันท์ ทองดีเวียง ระดับปวช.
และนักศึกษารางวัลพระราชทาน รางวัลชมเชย นายวิวัฒน์ สอาดทอง ระดับปวส.