Menu Close

Category: ข่าวนักเรียนนักศึกษา

ประกวดสื่อรณรงค์ป้องกันยาเสพติด ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 20,000 บาท

วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรีขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี เข้าร่วมการประกวดสื่อรณรงค์ป้องกันยาเสพติด หัวข้อ “รณรงค์ป้องกันยาเสพติด” หมดเขตส่ง 27 มิถุนายน 2565 เวลา 16.00 น. มีดังนี้ 1. กิจกรรมประกวดวงดนตรีโฟล์คซอง (TO BE NUMBER ONE) 2. กิจกรรมประกวดวาดภาพการ์ตูน “Comics” ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปบนสมาร์ทโฟน แทบเล็ต…

ตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา 65

วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี จัดโครงการตรวจสุขภาพทั่วไป ให้แก่นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30-15.30 น. ณ ห้องประชุมอินทนิล 1 อาคาร 5 ชั้น 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี หมายเหตุ : ตารางเวลาเข้าตรวจสุขภาพอยู่ในคอมเมนต์

วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี ขอเชิญคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน เข้าร่วมพิธีไหว้ครู ไหว้ครูช่าง และพิธีครอบครู ประจำปีการศึกษา 2565

ศึกษาทุกท่าน เข้าร่วมพิธีไหว้ครู ไหว้ครูช่าง และพิธีครอบครู ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2565 เวลา 07.39 น. เป็นต้นไป ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี หมายเหตุ : ศิษย์เก่าเข้าบริเวณวิทยาลัยฯได้หลัง 12.00 น. หรือประสงค์จะเข้าร่วมในพิธีติดต่อครูประจำสาขาวิชาของตนเอง และโปรดแต่งกายสุภาพ

แจ้งรายละเอียดที่ต้องเตรียมสำหรับใบสำคัญการรับเงิน

การรับเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่าอุปกรณ์การเรียนเอกสารที่ต้องใช้มีดังนี้1. ใบสำคัญรับเงิน (เอกสารหมายเลข 1)2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนนักเรียน (รับรองสำเนาถูกต้อง)3. ใบเสร็จรับเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน 900 บาท4. ใบเสร็จรับเงินค่าอุปกรณ์การเรียน 230 บาทหมายเหตุ:1. เอกสารทุกอย่างที่เป็นจำนวนเงินไม่ใช้น้ำยาลบคำผิด2. กรณีผู้ปกครองมารับเงินเองต้องแนบสำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครองมาด้วย3. ใบเสร็จรับเงินต้องมีรายการครบตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ ออกใบเสร็จรับเงิน พ.ศ.2551

แจ้งกำหนดการประเมินผลปลายภาคเรียนที่ 2/2561

ด้วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี กำหนดการประเมินผลปลายภาคเรียนที่ 2/2561 ของนักเรียนนักศึกษา ใน ระดับชั้น ปวช.และระดับปวส.ระหว่างวันที่ 18-28 กุมภาพันธ์ เพื่อให้การประเมินผลเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมบูรณ์ งานวัดผลและประเมินผลปลายภาคเรียน 2/2561โดยมีกำหนดการดังนี้1 ก.พ. 2562                     ส่งรายชื่อนักเรียนนักศึกษา ปวชและปวส.…

แจ้งนักเรียนเรื่องกรอกเอกสารเบิกเงินค่าอุปกรณ์เรียนฟรี

แจ้งนักเรียนเรื่องกรอกเอกสารเบิกเงินค่าอุปกรณ์เรียนฟรีขั้นตอนการรับเงินค่าอุปกรณ์การเรียนเอกสารที่ต้องใช้มีดังนี้        1. ใบสำคัญรับเงิน (เอกสารหมายเลข   1)        2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนนักเรียน (รับรองสำเนาถูกต้อง)        3. ใบเสร็จรับเงินค่าอุปกรณ์การเรียน –  บาท (ต้องมีรายการครบตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการออกใบเสร็จรับเงิน พ.ศ.2551 ) หมายเหตุ:   …

ขอแจ้งนักเรียนเปลี่ยนระบบดูแลผู้เรียนใหม่ โดยสามารถติดตั้ง App: School Bright

ด้วย วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี ได้เปลี่ยนระบบดูแลผู้เรียนใหม่ โดยได้นำระบบดูแลผู้เรียน ผ่าน App: School Bright ในโทรศัพท์มือถือ Smartphone เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนยกระดับสถานศึกษาให้ก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัล อีกทั้งแจ้งข้อมูลนักเรียนนักศึกษาให้กับผู้ปกครองในการเข้าร่วมกิจกรรม การแจ้งตารางเรียนตารางสอน การเข้าห้องเรียนในรายวิชา การสั่งการบ้าน ปฏิทินกิจกรรม ร่วมถึงข่าวสารอื่น ๆ ของวิทยาลัย นั้น                             …

กำหนดการเข้าค่ายพักแรม เดินทางไกล และพิธีประจำกองประดับแถบ 3 สี ของลูกเสือเนตรนารีครั้งที่ 34 ประจำปี 2561

แจ้งกำหนดการเข้าค่ายพักแรม เดินทางไกล และพิธีประจำกองประดับแถบแถบ 3 สี ของลูกเสือเนตรนารีวิสามัญ ครั้งที่ 34ระหว่างวันที่ 21-23 กันยายน 2561 ค่ายบุรฉัตร อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

ทุนมูลนิธิคุณแม่จินตนา ธนาลงกรณ์

มูลคุณแม่จินตนา  ธนาลงกรณ์ มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนนักศึกษาทุกระดับชั้น รายละเอียดของทุน   **เป็นการทุนการศึกษาให้นักเรียนนักศึกษาทุกระดับชั้นคุณสมบัติของผู้ขอรับทุนการศึกษา1. นักเรียนนักศึกษาทุกระดับชั้น ทั้งปวช.และปวส.ทุกชั้นปี ทุกแผนกวิชา2. เกรดเฉลี่ยปีการศึกษาที่ผ่านมา  ไม่ต่ำกว่า3.003. มีความประพฤติดี และมีความจำเป็นด้านทุนทรัพย์ในการเรียนเอกสารหลักฐานในการยื่นขอรับทุนการศึกษา1. ใบสมัครทุนมูุลนิธิคุณแมจินตนา ธนาลงกรณ์2. ใบแสดงผลการเรียนปีการศึกษาที่ผ่านมา3. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 รูป4. สำเนาบัตรประชาชนระยะเวลาและสถานที่ในการยื่นเอกสารขอรับทุนตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 20 กันยายน 2561ส่งเอกสารหลักฐานที่ห้องแนะแนว อาคาร…