Menu Close

Category: ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการเพื่องานนวัตศิลป์ ด้วยวิธีประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารดาวน์โหลด

ประกาศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติการคณะศิลปกรรม (อาคาร ๖ และอาคาร ๗)

ประกาศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติการคณะศิลปกรรม (อาคาร ๖ และอาคาร ๗) วิทยาลัยอาชีวศึกษา ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(ครั้งที่ ๒) เอกสารดาวน์โหลด

ประกาศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติการคณะศิลปกรรม (อาคาร ๖ และอาคาร ๗) วิทยาลัยอาชีวศึกษา ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(ครั้งที่ ๒)

เอกสารดาวน์โหลด

ประกาศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการเพื่องานวัตศิลป์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารดาวน์โหลด

(ฉบับร่าง) ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565 (ปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติการคณะศิลปกรรม (อาคาร ๖ และอาคาร ๗) วิทยาลัยอาชีวศึกษา) (ครั้งที่ 2)

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565 (ปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติการคณะศิลปกรรม (อาคาร ๖ และอาคาร ๗) วิทยาลัยอาชีวศึกษา) (ครั้งที่ 2)

(ยกเลิก) ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565 (ปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติการคณะศิลปกรรม (อาคาร ๖ และอาคาร ๗) วิทยาลัยอาชีวศึกษา)