Menu Close

Category: ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป้นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 4 อัตรา

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป้นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 4 อัตรา- เจ้าหน้าที่งานธุรการ 3 อัตรา- เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่ (นักการภารโรง) 1 อัตรา รายละเอียดเพิ่มเติม ดาวน์โหลดเอกสาร

“สาขางานนวัตศิลป์” สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี เปิดรับสมัครนักเรียนระดับปวส. ปีการศึกษา 2565

“สาขางานนวัตศิลป์” สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี เปิดรับสมัครนักเรียนระดับปวส. ปีการศึกษา 2565 แล้ววันนี้ สาขางานนวัตศิลป์ สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ เกิดจาก “การพัฒนาหลักสูตรให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก” โดยการนำศาสตร์ด้านศิลปกรรมและบริหารธุรกิจมาผนวกเข้าด้วยกันจนเกิดเป็นรายวิชาใหม่สุดสร้างสรรค์ เช่น หลักการออกแบบนวัตศิลป์ นวัตศิลป์ดิจิทัล ธุรกิจนวัตศิลป์ นวัตศิลป์เชิงสร้างสรรค์ ฯลฯ สนใจสมัครได้ที่ : shorturl.at/hAKW4 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 08 9476 1941…

วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรีเข้ารับการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2564 ในวันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2565 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี

วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรีจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (Vocational National Educational Test : V-NET)

ภาพบรรยากาศ…การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา 2564 วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรีจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (Vocational National Educational Test : V-NET) เพื่อวัดความรู้และความคิดของนักเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 (ปวช. 3) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่ 2 (ปวส. 2) ประจำปีการศึกษา 2564 ในโอกาสนี้ ท่านผอ.สุวรรณา ลิ้นทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร และคณะ ได้เข้าตรวจเยี่ยมการทดสอบในครั้งนี้…