Menu Close

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

เกี่ยวกับเรา

หลักสูตรที่เปิดสอน

บุคลากร

นางสาววุทธิดาวัลย์ ไตรกิ่ง

หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นายองอาจ โกมลมรรค

นางกานดา ทีฆวนิช

นางสาวสายฝน ดาภา

นางสาวนิภา วิเศษการ

นางชนิสรา ชูใจ

นางสาวภรณ์ทิพย์ มีสุข

นายชูเกียรติ สระสืบกุล

นายทองมิน สร้อยเพ็ชร

นางสาวเจือจันทร์ เพิ่มทรัพย์ทวีผล

นางสาวณัฐฐาพัชร์ บรรจมาตย์

นางสาวจิตรเจริญ บุตรคต