Menu Close

Author: admin

สาธิตการเรียนรู้ในการประชุมองค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออก

วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรีจัดกิจกรรมสาธิตอาหารไทย ขนมไทย และการแสดงศิลปหัตถกรรมไทย สำหรับงานเลี้ยงอาหารค่ำ การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสองค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (South Asian Ministers of Education Organization – SEAMEO) ครั้งที่ 45 ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน แอนด์ ทาวเวอร์…

การแข่งขันทักษะฯ ระดับภาค 2565

🏆🏆 วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรีขอแสดงความยินดีกับสาขาวิชาวิจิตรศิลป์ ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะฯ ระดับภาค 🏆🏆 สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพวิจิตรศิลป์ ประเภทวิชาศิลปกรรม ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ได้แก่ – 1. การแข่งขันทักษะองค์ประกอบศิลป์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญทอง – 2. การแข่งขันทักษะการวาดภาพคนเหมือนผู้หญิง ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)…

การแข่งขันทักษะฯ ระดับภาค 2565

สุดปัง !! วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรีขอแสดงความยินดีกับสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ​ 2 ในการแข่งขันทักษะ “การประดิษฐ์กระเช้าของขวัญเทศกาลสงกรานต์” ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง​(ปวส.) สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ประเภทวิชาคหกรรม ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2565 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดระยอง

แข่งขันทักษะวิชาชีพ วิชาการ ระดับอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร 2565

วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรีขอแสดงความยินดีกับทุกสาขาวิชา ที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ วิชาการ ระดับอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา 2565 – ทักษะองค์ประกอบศิลป์ ระดับชั้นปวช. สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ ครูผู้ควบคุม นายวันใหม่ อวยพรเจริญผล / ผู้เข้าแข่งขัน นายเดชา อ่ำสกุล นายณัฐวุฒิ ทองทับ / รางวัลที่ได้รับ รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง – ทักษะการวาดภาพคนเหมือนผู้หญิง…

เจ้าภาพแข่งขันทักษะวิชาชีพวิจิตรศิลป์ ระดับอาชีวศึกษากรุงเทพ 2565

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี เป็นเจ้าภาพดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาชีพวิจิตรศิลป์ ประเภทวิชาศิลปกรรม ระดับอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา 2565 ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาีพวิจิตรศิลป์ ซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี ได้รับรางวัลชนะเลิศ 2 รายการ ได้แก่ การแข่งขันทักษะองค์ประกอบศิลป์ และการแข่งขันทักษะวาดภาพคนเหมือนผู้หญิง รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 ได้แก่ การแข่งขันทักษะจิตรกรรมไทยประเพณี โอกาสนี้ ได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการธิติมา โรจน์วัชราภิบาล ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล…

คณะผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี เข้าศึกษาดูงานด้านนวัตกรรมส

วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรีให้การต้อนรับคณะผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี เนื่องในโอกาสเข้าศึกษาดูงานด้านนวัตกรรมองค์ความรู้สร้างสรรค์ศิลปะ เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 ณ หอศิลป์ C13 ART SPACE คณะศิลปกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี นายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี และคณะ เข้าศึกษาดูงานด้านนวัตกรรมองค์ความรู้สร้างสรรค์ศิลปะ ในการนี้ท่านผู้อำนวยการธิติมา โรจน์ วัชราภิบาล ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี และคณะผู้บริหาร ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรีร่วมต้อนรับและพาชม ในปัจจุบันหอศิลป์…

วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน ว.PA 2565

วิทยากรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ว. PA ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต | ท่านผู้อำนวยการธิติมา โรจน์วัชราภิบาล ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี และครูวันใหม่ อวยพรเจริญผล ครูรักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในโครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ “กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (ว.PA) ประจำปีงบประมาณ 2566” ในการนี้ ท่านผู้อำนวยการธิติมา โรจน์วัชราภิบาล ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี เป็นวิทยากรหลัก ร่วมด้วย ครูวันใหม่ อวยพรเจริญผล…

พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการจัดการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ยกระดับด้านการจัดการเรียนรู้ทางวิชาชีพ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตและวิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี งานความร่วมมือ วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี เข้าร่วมพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ยกระดับด้านการจัดการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ระหว่างวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตและวิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี ได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการวิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือกับท่านผู้อำนวยการธิติมา โรจน์วัชราภิบาล ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี ร่วมด้วยท่านรองผู้อำนวยการและคณะครูของทั้งสองวิทยาลัยฯเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ จัดขึ้นในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุม วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

การประเมินอวท. ระดับภาค 2565

องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี เข้ารับการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา 2565 จัดขึ้นในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 ณวิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี กรุงเทพมหานคร

พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ยกระดับนวัตกรรมฯ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรีจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างองค์ความรู้ทางวิชาชีพ ด้วยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรีจัดโครงการดังกล่าวเกิดขึ้นจากนโยบายการยกระดับการจัดการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี ตามวิสัยทัศน์ของวิทยาลัยฯ ที่ว่า ‘สร้างองค์ความรู้ทางวิชาชีพ ด้วยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์’ โอกาสนี้ได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการกิตติพงค์ อุตตมะเวทิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนิคมอุตสาหกรรมระยอง ท่านผู้อำนวยการวีระชัย สมบัติกำไร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี และคณะ เป็นวิทยากรในครั้งนี้ โดยมีท่านผู้อำนวยการธิติมา โรจน์วัชราภิบาล ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ พร้อมด้วยท่านรองผู้อำนวยการฯ คณะครู นักเรียน…