Menu Close

Author: admin

ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ฯ ระดับภาค 2565

วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรีเป็นตัวแทนของอาชีวศึกษากรุงเทพเข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ประจำปีพุทธศักราช 2565 โครงงาน “การพัฒนาประสิทธิภาพแป้งปั้นจากเปลือกทุเรียนสำหรับพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก” โดย นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ โดย สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา จัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ประจำปีพุทธศักราช 2565 ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ระหว่างวันที่ 3-5 สิงหาคม 2565

พัฒนาภาพลักษณ์ร้านค้า Fix it Center 2565

วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรีออกบริการชุมชนในกิจกรรม “พัฒนาภาพลักษณ์ร้านค้าในชุมชนซอยจรัญสนิทวงศ์ 13 เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร” ภายใต้โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center Thailand 4.0 ประจำปี 2565

ด้วยรักแห่งแผ่นดิน 12 สิงหาคม 2565

วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรีออกร้านจัดจำหน่ายอาหารในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 “ด้วยรักแห่งแผ่นดิน : With Love for the Nation” ในโอกาสนี้ ท่านตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ท่านกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง และท่านสุเทพ แก่งสันเทียะ…

 84 ปี วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี

ก้าวสู่ปีที่ 84 “ด้วยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์” วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรีจัดพิธีทำบุญตักบาตร สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวิทยาลัยฯ และมอบทุนการศึกษา เนื่องในโอกาสวันสถาปนาวิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี ครบรอบ 84 ปี ในวันที่ 1 สิงหาคม 2565 เวลา 09.09 น. ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี

ขอเรียนเชิญคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา อดีตผู้บริหาร ครูเก่า ศิษย์เก่า และผู้มีอุปการคุณวิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี

ขอเรียนเชิญคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา อดีตผู้บริหาร ครูเก่า ศิษย์เก่า และผู้มีอุปการคุณวิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี เข้าร่วมพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวิทยาลัย พิธีมอบทุนการศึกษา และพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ในจันทร์วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ ลานโดม วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี

84 ปี วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี

แนวคิด : ก้าวสู่ปีท่ี 84 “ด้วยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์” ตัวเลข 84 : ใช้แทนแกรม (TANGRAM) 7 ชิ้นมหัศจรรย์ เป็นของเล่นยอดนิยมท่ีเล่นกันทั่วโลก มีประวัติสืบทอดมายาวนานตั้งแต่สมัยราชวงศ์ซ่งของจีน เป็นของเล่นท่ีมีประโยชน์ในการพัฒนาสมองด้านตรรกะและสร้างสรรค์ ซึ่งเมื่อนําเลข 12 X 7 = 84 หมายถึง วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี ครบ 7…

วิทยากรระดับประเทศ TO BE NUMBER ONE 2022

วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี โดย ครูวันใหม่ อวยพรเจริญผล สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรระดับประเทศ ในกิจกรรม “พิกเซล อาร์ต” สร้างศิลปะจากจุด ก้าวสู่ยุคดิจิทัล บูธ ARTS CORNER ในงานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ประจําปี 2565 วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม…

 ลงนามความร่วมมือด้านการจัดการอาชีวศึกษาฯ 2565

วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรีจัดโครงการลงนามความร่วมมือด้านการจัดการอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคีและสร้างเครือข่ายกับสถานประกอบการ และพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ในการนี้ได้รับเกียรติจากท่านดร.ชมพูนุช บัวบังศร ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยท่านผู้อำนวยการธิติมา โรจน์วัชราภิบาล ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี คณะผู้บริหาร ครู และสถานประกอบการชั้นนำ จัดขึ้นในวันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมอินทนิล 1 อาคาร 5…

วาดภาพ 3 มิติ สร้างแรงบันดาลใจ

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี จัดโครงการวาดภาพ 3 มิติ สร้างแรงบันดาลใจ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้แก่สถานศึกษาและชุมชน ในวันที่ 28-29 กรกฎาคม 2565 ณ โรงเรียนคงโครัดอุทิศ เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร

โครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับอศก. 2565

วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรีเป็นเจ้าภาพการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษากรุงเทพ ประจำปีพุทธศักราช 2565 ในการนี้ ผู้อำนวยการธิติมา โรจน์วัชราภิบาล ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี กล่าวรายงาน ต่อท่านประธานในพิธี ประธานอาชีวศึกษากรุงเทพ ผู้อำนวยการทวีศักดิ์ คิ้วทอง ผู้อำนวยการเทคนิคมีนบุรี ในวันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565 ณ หอศิลป์ C13 ART SPACE วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี