Menu Close

FIX IT CENTER 2565

วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี โดย งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน จัดโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน FIX IT CENTER THAILAND 4.0 ในวันที่ 23 - 24 กรกฎาคม 2565 ณ ลานโดม วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี