Menu Close

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี เรื่อง แนวปฏิบัติในการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (สัปดาห์ที่ 17-18 : การสอบภาคปฏิบัติและภาคทฤษฎี)

การสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2564 "ให้ครูผู้สอนนัดหมายกับผู้เรียนเป็นรายกลุ่มเรียน" ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี เรื่อง แนวปฏิบัติในการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (สัปดาห์ที่ 17-18 : การสอบภาคปฏิบัติและภาคทฤษฎี) วิทยาลัยฯ จัดการเรียนการสอน 2 รูปแบบ คือ Onsite และ Online กำหนดให้ครูผู้สอนทุกท่านใช้นวัตกรรมในการจัดการศึกษา และแก้ปัญหาในการเรียนการสอน สำหรับการทดสอบภาคปฏิบัติในสัปดาห์ที่ 17 และภาคทฤษฎีในสัปดาห์ที่ 18 "ให้ครูผู้สอนนัดหมายกับผู้เรียนเป็นรายกลุ่มเรียน" โดยการวัดและประเมินผล ใช้การประเมินตามสภาพจริง