Menu Close

เก็บตกภาพพานไหว้ครูบางส่วน

ประเภทสวยงาม และสร้างสรรค์
วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี พิธีไหว้ครู ไหว้ครูช่าง และครอบครู ประจำปีการศึกษา 2565
วันที่ 9 มิถุนายน 2565