Menu Close

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้อนุมัติให้สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ (สมอ.)

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้อนุมัติให้สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ (สมอ.) ดำเนินงานโครงการติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2562 ประเภทวิชาศิลปกรรม สาขาวิชาการออกแบบ

ในการนี้ ท่านผู้อำนวยการธิติมา โรจน์วัชราภาบาล ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี เป็นประธานในการติดตามครั้งนี้ และคณะกรรมการสำนักมาตรฐานฯ เข้าเก็บรวมรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์บุคลากรและนักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษาซึ่งเป็นผู้ใช้หลักสูตรฯ สาขาวิชาการออกแบบ เพื่อนำผลไปใช้ประกอบการพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2567 เป็นลำดับไป

โครงการดังกล่าวจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมพระยาอนุบาลดิตถกรรม (เสน โกศะโยดม) อาคาร 9 ชั้น 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี