Menu Close

สาธิตทักษะวิชาชีพประเภทวิชาคหกรรม ณ สำนักงาน ป.ป.ช.

วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรีจัดกิจกรรมสาธิตทักษะวิชาชีพประเภทวิชาคหกรรม ณ สำนักงาน ป.ป.ช.
วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรีได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจัดกิจกรรมสาธิตทักษะวิชาชีพประเภทวิชาคหกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา สาขาวิชาวิชาอาหารและโภชนาการ การโรงแรม และคหกรรมศาสตร์ได้พัฒนาทักษะการปฏิบัติงานด้านโภชนาการ การโรงแรม และดอกไม้ประดิษฐ์ ตอบสนองกับความต้องการของตลาดแรงงาน และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 ณ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.)