Menu Close

สมเด็จพระสังฆราชประทานพระวโรกาสให้เข้าเฝ้าขอพร 2565

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระวโรกาสให้ คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี เข้าเฝ้าขอพรเนื่องในโอกาสวันสถาปนาวิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี ครบรอบ 84 ปี รวมทั้งครูและบุคลากรทางการศึกษาที่จะเกษียณอายุราชการในปีนี้ เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร