Menu Close

วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรีขอเชิญทุกท่านร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตของวิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรีที่สำเร็จการศึกษา

วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรีขอเชิญทุกท่านร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตของวิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรีที่สำเร็จการศึกษา จากสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 2563 และ2564 ระหว่างวันที่ 30 - 31 สิงหาคม 2565 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี