Menu Close

วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี โดยงานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา ดำเนินโครงการตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

โครงการจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565 ณ อาคาร 8 และห้องประชุมอินทนิล
อาคาร 5 ชั้น 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี