Menu Close

ยินดีกับคนเก่งของเรา… นักเรียนอาชีวธนฯ รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2565

วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรีขอแสดงความยินดีกับ นางสาวณิชารีย์ ขุนภักดี นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาการตลาด ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็น “เยาวชนดีเด่น ประจำปี 2565”
โอกาสนี้ นักเรียนที่ได้รับรางวัลดังกล่าว เข้าร่วมพิธีมอบรางวัล โดย นางสาวตรีนุช เทียนทอง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีมอบโล่รางวัลแก่เด็กและเยาวชนดีเด่น เด็กและเยาวชนนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศ ประจำปี 2565 ในส่วนกลางจำนวน 195 คน ในวันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565
ณ ห้องประชุมบุณยเกตุ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ