Menu Close

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์) ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) โดยวิทยาลัยฯ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ดังรายละเอียดในประกาศนี้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่งานบุคลากร โทร 0 2412 3411, 0 2412 6285