Menu Close

ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ฯ ระดับภาค 2565

วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรีเป็นตัวแทนของอาชีวศึกษากรุงเทพเข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ประจำปีพุทธศักราช 2565

โครงงาน "การพัฒนาประสิทธิภาพแป้งปั้นจากเปลือกทุเรียนสำหรับพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก" โดย นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้

โดย สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา จัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ประจำปีพุทธศักราช 2565 ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ระหว่างวันที่ 3-5 สิงหาคม 2565