Menu Close

 ประกวดสื่อรณรงค์วันภาษาไทยแห่งชาติและวันสุนทรภู่

วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรีจัดโครงการประกวดสื่อรณรงค์วันภาษาไทยแห่งชาติและวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 18 - 22 กรกฎาคม 2565