Menu Close

คณะกรรมการสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ (สมอ.) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เข้าเยี่ยมชม

คณะกรรมการสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ (สมอ.) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เข้าเยี่ยมชม สังเกตการณ์จัดการเรียนการสอน ในโครงการติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2562 ประเภทวิชาศิลปกรรม สาขาวิชาการออกแบบ

ในการนี้ ท่านผู้อำนวยการธิติมา โรจน์วัชราภาบาล ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี นำคณะกรรมการสำนักมาตรฐานฯ เข้าเยี่ยมชมผลงานวิชาโครงงานของนักเรียน นักศึกษา โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ หอศิลป์ C13 ART SPACE คณะศิลปกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี