Menu Close

งานวิทยบริการและห้องสมุด

หน้าที่รับผิดชอบ

บุคลากร

นางสาวจันทร์จุฬา อินทวงค์

หัวหน้างานวิทยาบริการและห้องสมุด

นางสาววาสนา อีดหมาด

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นางสาวเจือจันทร์ เพิ่มทรัพย์ทวีผล

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นางสาวปาลิตา เขม้นงาน

บรรณารักษ์ ​​