งานพัสดุ

     งานพัสดุ – ฝ่ายบริหารทรัพยากร
นางสาวสรัญญา  เรืองศรี
ตำแหน่ง : หัวหน้างานพัสดุ
นางจุไรภรณ์  พุ่มมณี
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยงานพัสดุ
นางสายใจ  ศรีจรรยา
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานพัสดุ
นางสาวนันฑกานต์ ชานประเสริฐ
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานพัสดุ
นายชาติ  โพธิ์รี
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์
นายพุฒิสรรว์ พิศเพลิน
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์

 

     หน้าที่และความรับผิดชอบ – งานพัสดุ
1. จัดวางระบบและปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดหา การซื้อ การจ้าง การควบคุม การเก็บรักษา การเบิกจ่ายพัสดุและการจำหน่วยพัสดุให้เป็นไปตามระเบียบ
2. จัดทำทะเบียนที่ดินและสิ่งก่อสร้างทุกประเภทของสถานศึกษา
3. จัดวางระบบและควบคุมการใช้ยานพาหนะ การเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง การบำรุงรักษาและการพัสดุ ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับยานพาหนะของสถานศึกษาให้เป็นตามระเบียบ
4. ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามประเภทเงิน ให้เป็นไปตามแผนปฏิทินการประจำปี
5. ควบคุมดูแล ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษาครุภัณฑ์ ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยพร้อมใช้งาน
6. ให้คำแนะนำ ชี้แจง และอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับงานในหน้าที่
7. เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ไว้เพื่อการตรวจสอบและดำเนินการทำลายเอกสารตามระเบียบ
8. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
9. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
10. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
11. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ปรับปรุงข้อมูล 1 มิถุนายน 2561