งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

     งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา – ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
นางสาวสายฝน  ดาภา
ตำแหน่ง : หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
นางสาวนิภา  วิเศษการ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา ()
นายปณิต  นพประดิษฐ์
ตำแหน่ง :ผู้ช่วยงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา (รด)
นายเอกนรินทร์  ภาคะ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา (ลูกเสือวิสามัญ)
นางสาววรนารถ บัวภาเรือง
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา (เนตรนารีวิสามัญ)
นางสาวมณฑา  วรัญญูวัฒนา
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา (เจ้าหน้าที่สนับสนุน)
     หน้าที่และความรับผิดชอบ – งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งกิจกรรมชมรมต่างๆ ขึ้นภายในสถานศึกษา
2. ดำเนินการจัดตั้งและควบคุมดูแลองค์การวิชาชีพต่างๆ ขึ้นในสถานศึกษา เช่น องค์การเกษตรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.) องค์การช่างเทคนิคในอนาคตแห่งประเทศไทย (อ.ช.ท.) องค์การนักคหกรรมศาสตร์ในอนาคตแห่งประเทศไทย (อคท.) องค์การนักธุรกิจในอนาคตแห่งประเทศไทย (อธท.) องค์การช่างศิลปะหัตถกรรมในอนาคตแห่งประเทศไทย (อศท.) หรือองค์การที่เรียกชื่ออย่างอื่นในลักษณะเดียวกัน
3. จัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่สถานศึกษา สังคม ชมชน และกิจกรรมต่างๆ ในวันสำคัญของชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์
4. จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพของนักเรียน นักศึกษาและผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้สอดคล้องและเป็นตามนโยบายคุณธรรมพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ และตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งโครงการพัฒนานักเรียน นักศึกษาด้านบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์
5. ควบคุมดูกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีวิสามัญและนักศึกษาวิชาทหาร
6. ส่งเสริมการกีฬา นันทนาการและศิลปวัฒนธรรมในสถานศึกษา
7. ควบคุมและดำเนินการให้มีการจัดกิจกรรมหน้าเสาธง
8. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
9. สรุปผลการประเมินและนำผลการประเมินเสนอฝ่ายบริหารและสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
10. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
11. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
12. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ปรับปรุงข้อมูล 1 มิถุนายน 2561