งานอาคารสถานที่

     งานอาคารสถานที่ – ฝ่ายบริหารทรัพยากร
นายมณฑป   เครือยิหวา
ตำแหน่ง : หัวหน้างานอาคารสถานที่่
นายสิงห์คาร   ชมภูศรี
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยงานอาคารสถานที่
นางสาววรนารถ   บัวภาเรือง
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยงานอาคารสถานที่
นายชัยเกียรติ   ศรีอ่อนจันทร์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยงานอาคารสถานที่
นางนงลักษณ์   ไหลสุข
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานอาคารสถานที่
นายเกษม   แสงหิงห้อย
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานอาคารสถานที่
นายเฉลา  พยุงพันธุ์
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานอาคารสถานที่
นายสมศักดิ์   โพธิ์มณี
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานอาคารสถานที่
นายสาคร  บุตรมี
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานอาคารสถานที่
นายพิจิตร  บุตรมี
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานอาคารสถานที่
นางสาวธนทรัพย์  ปลื้มรุ่งโรจน์
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานอาคารสถานที่
นายสุรินทร์  เปรมปรี
ตำแหน่ง : ยามรักษาการณ์
นายสมศักดิ์  แสนยากร
ตำแหน่ง : ยามรักษาการณ์
นายชัยสิทธิ์ หมิกใจดี
ตำแหน่ง : ยามรักษาการณ์
นางสุภาพร จันทร์ชื่น
ตำแหน่ง : พนักงานทั่วไป

 

     หน้าที่และความรับผิดชอบ – งานอาคารสถานที่
1. ประสานงานและวางแผนในการใช้พื้นที่ของสถานศึกษาให้เป็นไปตามแผนพัฒนาสถานศึกษา
2. กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและดำเนินการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์ที่ราชพัสดุ การใช้และการขอให้อาคารสถานที่ของสถานศึกษาให้เป็นไป ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
3. ควบคุมดูแล ปรับปรุง ซ่อมแซม พัฒนาอาคารสถานที่ การอนุรักษ์พลังงาน การรักษาสภาพแวดล้อมและระบบสาธารณูปโภคของสถานศึกษา
4. จัดเวรยามดูแลอาคารสถานที่ของสถานศึกษาให้ปลอดภัยจากโจรภัย อัคคีภัย และภัยอื่นๆ
5. ให้คำแนะนำ ชี้แจง และอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับงานในหน้าที่
6. เก็บรักษาเอกสารและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
7. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
8. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
9. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
10. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ปรับปรุงข้อมูล 1 มิถุนายน 2561