งานส่งเสริมผลผลิต การค้าและประกอบธุรกิจ

     งานส่งเสริมผลผลิต การค้าและประกอบธุรกิจ – ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
นางสาวรุ่งนภา  แดงดี
ตำแหน่ง : หัวหน้างานส่งเสริมผลผลิต การค้าและประกอบธุรกิจ
นางชัชชฎา  ยรรยง
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยงานส่งเสริมผลผลิต การค้าและประกอบธุรกิจ
นางสาวสุณิสา  ชุ่มมะโน
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยงานส่งเสริมผลผลิต การค้าและประกอบธุรกิจ
นางสาววิภาพร  พรบุญ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยงานส่งเสริมผลผลิต การค้าและประกอบธุรกิจ
นายชัยเกียรติ  ศรีอ่อนจันทร์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยงานส่งเสริมผลผลิต การค้าและประกอบธุรกิจ
     หน้าที่และความรับผิดชอบ – งานส่งเสริมผลผลิต การค้าและประกอบธุรกิจ
1. ส่งเสริมให้ครู นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรในสถานศึกษาดำเนินงานส่งเสริมผลิตผล จัดทำแผนธุรกิจร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ส่งเสริมการทำธุรกิจขนาดย่อมการประกอบอาชีพอิสระเพื่อสร้างรายได้ให้สอดคล้องกับการเรียนการสอน
2. วางแผน ดำเนินงาน ประสานสัมพันธ์ ร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถานประกอบการ หน่วยงานของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ เพื่อรับงานการค้า รับจัดทำ รับบริการ รับจ้าง ผลิตเพื่อจำหน่าย การหารายได้ระหว่างเรียนการประกอบธุรกิจและกิจกรรมสหกรณ์
3. ตรวจสอบผลิตผลทุกประเภทของสถานศึกษาให้ตรงกับโครงการฝึก จัดทำทะเบียนผลิตผล และจำหน่ายผลิตผล
4. กำกับ ติดตาม และจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายของงานผลิตผล การและค้าธุรกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบให้เป็นปัจจุบันและจัดทำรายงานเป็นประจำทุกเดือน
5. รวบรวมข้อมูล สถิติต่าง ๆ รายรับ-รายจ่ายในการดำเนินงาน เพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขพัฒนางานให้เกิดประโยชน์ต่อสถานศึกษา
6. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
7. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
8. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
9. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ปรับปรุงข้อมูล 1 มิถุนายน 2561