แจ้งกำหนดการประเมินผลปลายภาคเรียนที่ 2/2561

วัน อังคาร ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562, เวลา 12:12 น. 467 ครั้ง นายเอกนรินทร์

ด้วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี กำหนดการประเมินผลปลายภาคเรียนที่ 2/2561 ของนักเรียนนักศึกษา ใน ระดับชั้น ปวช และระดับปวส.
ระหว่างวันที่ 18-28 กุมภาพันธ์ เพื่อให้การประเมินผลเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมบูรณ์ งานวัดผลและประเมินผลปลายภาคเรียน 2/2561
โดยมีกำหนดการดังนี้

 

1 ก.พ. 2562
ส่งรายชื่อนักเรียนนักศึกษา ปวชและปวส. ทุกระดับชั้น ที่ไม่มีสิทธิ์
 
เข้ารับการประเมินสรุปผลการเรียน (ขร.) ที่งานวัดผลและประเมินผล
 
 
18-22 ก.พ. 2562
สอบภาคปฏิบัติ ปวช และ ปวส
25-28 ก.พ. 2562
สอบภาคทฤษฏี ปวช และ ปวส.
4 มี.ค. 2562
ส่งแบบประเมินผลการเรียนทุกระดับชั้น ปวช. 1,2,3
6 มี.ค. 2562
ประกาศผลการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2561 ทุกระดับชั้น
6-7 มี.ค. 2562
ลงทะเบียนสอบแก้ตัวนักเรียนระดับชั้น ปวช
8 มี.ค. 2562
ครูผู้สอนส่งผลการสอบแก้ตัว (o) ทุกระดับชั้น
11 มี.ค. 2562
ประกาศผลการสอบแก้ตัว (o) ทุกระดับชั้น
15 มี.ค. 2562
ครูผู้สอนส่งผลไม่สมบูรณ์ (มส.) ทุกระดับชั้น
18 มี.ค. 2562
ประกาศผลไม่สมบูรณ์ (มส.) ทุกระดับชั้น
ดาวน์โหลดเพิ่มเติม