ประกาศรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์ วัน พุธ ที่ 9 มกราคม 2562, เวลา 14:30 น. 310 ครั้ง นายเอกนรินทร์

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร จะรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ผ่าน อินเทอร็เน็ต 

1.คุณสมบัติและพื้นความรู้ของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษาในวิทยาลัยของสถาบันการอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร

   1 คุณสมบัติทั่วไปและพื้นความรู้

     1.1.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดัับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเป็นนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาตาม หลักสูตรในปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในสาขาที่รับเข้าศึกษา

   1.1.2 เป็นนักศึกษาหรือพนักงานสถานประกอบการ

   1.1.3. เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ของสาขาวิชา และผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

   1.2 คุณสมบัติด้านคุณลักษณะ

         1.2.1 มีความประพฤติเรียบร้อย

         1.2.2 มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน

         1.2.3 มีภูมิลำเนาเป็นหลักแหล่งหรือมีหลักฐานของทางราชการในลักษณะเดียวกันมาแสดง

         1.2.4 มีความเคราพ เลื่อมใส ศรัทธาต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ด้วยความบริสุทธิ์ใจ

         1.2.5 มีเจคติที่ดีต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

    2. การรับสมัคร และวิธีการสมัคร

 สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร จะรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ผ่าน อินเทอร็เน็ต

ได้ตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 28 เมษายน 2562 ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอน ดังนี้

         2.1 เปิดเว็ปไซต์ https//iveb.thaijobjob.com อาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร กรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน และปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด ระบบจะกำหนดแบบฟอร์ม การชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ

         2.2 พิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินลงในกระดาษ A4 จำนวน 1 แผ่น หรือหากไม่มีเครื่องพิพม์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูล เช่น Flash drive เป็นต้น

         2.3 นำแบบฟอร์มการชำระเงินตามข้อ 2.2 ไปชำระเงินเฉพาะที่เคาเตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 28 เมษายน 2562 ภายในเวลาทำการของธนาคารโดยการรับสมัครจะมีผลสมบูรณ์ เมื่อผู้สมัครชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครเรียบร้อยแล้ว

         2.4 ค่าธรรมเนียมในการสมัคร จำนวน 330 บาท ซึ่งประกอบไปด้วย

               (1) ค่าธรรมเนียมสมัคร จำนวน 300 บาท

               (2) ค่าธรรมเนียมธนาคาร รวมค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต จำนวน 30 บาท

               หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

         2.5 ผู้สมัครที่ชำระค่าธรรมเนียมการสมัครแล้ว จะได้รับเลขประจำตัวสอบ โดยจะกำหนดเลขประจำตัวสอบตามลำดับของการชำระค่าธรรมเนียมการสอบ และสามารถเข้าไปพิมพ์ใบสมัครสอบพร้อมเลขประจำตัวสอบได้ ทางเว็ปไซตฺ์ https//iveb.thaijobjob.com

หัวข้อ "พิมพ์ใบสมัคร" เมื่อสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบ

3. การตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติของผู้สมัคร 

    3.1 ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ และรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปพื้นความรู้ และคุณสมบัติด้านคุณลักษณะ ตรงตามที่ประกาศรับสมัคร ทั้งนี้ หากมีการตรวจสอบเอกสารหรือคุณวุฒิของผ๔้สมัครในภายหลัง ปรากฏว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ตรงหรือมีลักษณะต้องห้ามตามประกาศรัยสมัครจะถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครครั้งนี้ และหารผ๔้สมัครจงใจกรอกข้อความอันเป็นเท็จอาจมีความผิดฐานแจ้งความอันเป็นเท็จต่อเจ้าพนักงาน ตามประมวลกฏหมายอาญา มาตรา 137

   3.2 ผู้สมัคร จะต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่ายของการไปรษณีย์ไว้ในใบสมัคร และในกรณีที่แจ้งสถานที่อยู่ไม่ชัดเจนทำให้ไม่สามารถติดต่อได้ ผู้สมัครรจะเรียกร้องสิทธิใดๆ ไม่ได้