งานความร่วมมือ

     งานความร่วมมือ – ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
นางสาวนุชนาถ  อุตสาหพานิช
ตำแหน่ง : หัวหน้างานความร่วมมือ
นายองอาจ  โกมลมรรค
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยงานความร่วมมือ
นายอาทิตย์  กลีบรัง
ตำแหน่ง :ผู้ช่วยงานความร่วมมือ
นายทศพร  ปานเอี่ยม
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานความร่วมมือ
     หน้าที่และความรับผิดชอบ – งานความร่วมมือ
1. ประสานงานความร่วมมือและดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของสถานศึกษา
2. ประสานความร่วมมือกับต่างประเทศ และความช่วยเหลือจากภายนอก ในการร่วมลงทุนเพื่อการศึกษา
3. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ เสนอโครงการและรายงานปฎิบัติงานตามลำดับขั้น ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
4. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
5. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ปรับปรุงข้อมูล 1 มิถุนายน 2561