งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

     งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา – ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
นายองอาจ  โกมลมรรค
ตำแหน่ง : หัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
นางสิริอร  สกุลเดช
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
นางสาวยูษะกร  ปีติ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
นางสาวปริญา  มิศิริ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
นางพิมพาภรณ์  ชูด้วง
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
     หน้าที่และความรับผิดชอบ – งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
1. ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรในสถานศึกษา ได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการ จุดหมายและหลักเกณฑ์ของการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
2. วางแผนดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก
3. ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ แผนกวิชา และงานต่างๆ ในสถานศึกษารวมทั้งสถานประกอบการ บุคคล องค์กร และหน่วยงานภายนอก ในการดำเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
4. ประสานงานกับสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ในการดำเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา
5. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
6. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
7. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
8. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ปรับปรุงข้อมูล 1 มิถุนายน 2561